Vi bidrar til å øke publikums kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedene

AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse med formål om å øke kunnskapen til befolkningen i Norge. Både når det gjelder hvordan aksjemarkedet fungerer, samt på hvilken måte man selv kan spare og investere i aksjer og fond som en privat investor.

AksjeNorge er opptatt av å skape interesse for og kunnskap om hvordan aksjemarkedet og næringslivet bidrar til verdiskaping i samfunnet. Gjennom eierskap i næringslivet skapes en større nærhet til den enkelte bedrift og økt interesse for hvordan det enkelte selskapet bidrar til verdiskaping. Et aktivt privat eierskap i norske bedrifter er den beste forutsetning for at vi har et verdiskapende næringsliv, både til fordel for den enkelte eier og for samfunnet som helhet. AksjeNorge arbeider også for at vi i Norge skal ha de beste rammebetingelser for økt privat – direkte og indirekte – sparing i norsk næringsliv.

AksjeNorge ble stiftet i 1993 av en rekke børsnoterte selskaper, LO, NHO, Oslo Børs, Rederiforbundet, VPS, Gjensdige, KLP, Statoil og flere forvaltningsselskaper og meglerhus. Stifttelsen arbeider i et langsiktig perspektiv – og legger også stor vekt på direkte kontakt med målgruppene våre gjennom en rekke aktiviteter.

  • vi arbeider med å øke stoffmengden om aksjer og aksjemarkedet i videregående skole og på universitet og høyskoler og driver vi med et aktivt undervisningsopplegg.
  • vi arbeider for at aksjemarkedets direkte og indirekte aktører på egne måter skal bidra til vårt formål og arbeider vi direkte med foredrag, presentasjoner, informasjonsmateriell og serviceaktiviteter
  • vi stimulerer til økt fokus på aksjer og aksjemarkedsrelatert informasjon i norske presse og media, samt bidrar vi med statistikk, undersøkelser og kommentarer i presse og media
  • vi stimulerer alle aktører i aksjemarkedet til å bedre egen informasjon og kommunikasjon overfor investorer, potensielle sparere og publikum generelt, utvikler vi selv et kompetansesenter for våre målgrupper og for våre, i bred forstand, samarbeidspartnere.

AksjeNorge drives på bakgrunn av støtte fra børsnoterte selskaper, fondsforvaltere, meglerhus, private bedrifter og organisasjoner som ønsker mer kunnskap om aksjer og aksjemarkedet blant privatpersoner i Norge.