Å starte en aksjespareklubb

Å spare i en aksjeklubb er på mange måter en mellomting mellom det å være individuell aksjesparer og det å spare i aksjefond. Og ikke minst: Det er en mulighet for deg som synes du vet for lite, eller har for lite penger til å hevde deg i aksjemarkedet. En mulighet til på en spennende måte å få bedre avkastning på sparepengene dine. En aksjespareklubb er en klubb der et antall personer går sammen for å spare og eie aksjer. Aksjepareklubbens aksjer og verdier eies i fellesskap. Dersom alle i klubben investerer like store beløp i løpet av like lang tid, eier de like store andeler i klubben.

Å spare gjennom en aksjeklubb kan gi positive fordeler:
 • Når flere personer går sammen i en aksjeklubb får man raskere en stor startkapital og man kan kjøpe aksjer tidligere enn om man alene skulle spart opp startkapitalen.
 • Som medlem i en aksjeklubb får man en bedre risikospredning takket være at man har et større sparebeløp som kan plasseres i flere ulike aksjer.
 • Medlemmene i en aksjespareklubb lærerer seg hvordan aksjehandel foregår; forberedelsen til handelen og den praktiske gjennomføringen, og man får kunnskap om forskjellige (børsnoterte) selskaper samt hvordan samfunnsøkonomien og hendelser lokalt og internasjonalt påvirker børsutviklingen.
 • Det er lærerikt å spare sammen med andre ved at man lærer av hverandre.
 • Aksjer er for de fleste en langsiktig spareform som historisk har gitt en årlig gjennomsnittsavkastning på 10 - 12 %. Det er mao lønnsomt over tid å spare i aksjer og dermed også i en aksjespareklubb.
 • Og sist men ikke minst; de aller flere opplever det som sosialt hyggelig å omgås mennesker med en felles interesse.

13 forhold å ta hensyn til når man starter og driver en aksjespareklubb:

1. Det å starte en klubb
Det er enkelt å starte en klubb; det viktigste er menneskene som er med. De må ha et felles interesseområde, nemlig det å spare i aksjer. Hvor omfattende interessen hos den enkelte er, vil variere, men den må være der. Den enkleste formen for en slik klubb er en ren medlemsklubb med statutter og en avtale mellom medlemmene om hvordan klubben skal drives. Alle medlemmer må undertegne protokollene som stadfester dette. I statuttene må man også regulere det som gjelder sparebeløp, betaling, investeringsfilosofi, kjøp og salg av aksjer, reinvestering av utbytter, hvordan man håndterer utmeldinger og evt opptak av nye medlemmer. Og ikke minst alt som har med beskatning og selvangivelsen.
Aksjespareklubber bør dessuten skaffe seg et organisasjonsnummer gjennom registrering i Enhetsregisteret. Alternativet er å benytte en av medlemmenes personnummer ved opprettelse av VPS-konto, men etter utløpet av 2016 blir det en upraktisk løsning ettersom det da ikke lenger blir mulig å skille mellom klubbens og medlemmets personlige aksjer.

2. Klubbmedlemmene skal passe sammen og alle skal være aktive
Spørsmål om hvor mange man bør være, dukker ofte opp. Fem til ti medlemmer er passe, færre enn fem gjør det vanskelig med å få nok penger til en god portefølje, mye over ti medlemmer er vanskelig å håndtere hvis man vil at alle skal være aktive, og det bør man legge vesentlig vekt på.

3. Medlemsoversikt
En medlemsoversikt skal inneholde medlemmenes navn, adresse, e-postadresse, telefon, og andeler i klubben.

4. Medlemmene må være enige i investeringsfilosofien
Med investeringsfilosofi tenker vi på:
- Langsiktig vs kortsiktige plasseringer
- Hvor ofte skal man foreta investeringer?
- Realiserte kursgevinster og utbytte; reinvestere eller utbetale til medlemmene?
- Husk: Hvis man ikke blir enig i starten, er det lite sannsynelig at man klarer det når det røyner på eller når gode overskudd og utbytter skal vurderes utbetalt eller reinvesteres.

5. Første møte
Her foretas valg, statutter settes opp og klubbens navn bestemmes.

6. Klubbens statutter
Alle forhold som vedrører driften av klubben skal nedfelles i statuttene.

7. Oversikt over oppgaver som påhviler medlemmene og de som er valgt til tillitsmenn
Disposisjonsrett til klubbens konti etc.

8. Innbetaling av innsatsene
Hvordan, hvor ofte (hver måned?), hvor mye?

9.Kjøp og salg av aksjer
VPS-konto, pengekonto, meglerforbindelse, netthandel etc.

10.Skatt og selvangivelse.
Lik fordeling blant alle medlemmene gitt like andeler. Både gevinst/tap/utbytte og formue

11. Hva skjer når noen vil forlate klubben og når noen vil tas opp

12. Oppløsning av klubben.

13. Aksjonærforeningens 7 regler for god aksjesparing: Godt grunnlag for klubbens sparing
 1. Sett opp mål for aksjesparingen din - vær langsiktig
 2. Invester regelmessig
 3. Spre risiko
 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger
 5. Hold deg informert og følg ikke råd ukritisk
 6. Gjør dine egne analyser
 7. Sett opp regler for når du skal omplassere - og følg dem.

Hvis du vil vite mer om aksjeklubber og aksjesparing ta kontakt med AksjeNorge eller Aksjonærforeningen:

Klikk her for å melde deg inn

NB:
Kontingent beregnes pr kalenderår.

Innmeldinger etter 1. oktober faktureres først nestkommende år.


Årskontingent:
Ordinært medlemskap: kr 410
Studentmedlemskap: kr 200
Bedriftsmedlem: kr 2.500
Bedrift (ASA): kr 9.900

Bedriftsstøtte (engangs): 4.800