Hvorfor Aksjonærforeningen?

Vi er til for at du og alle andre aksjesparere skal ha best mulige forutsetninger for å ta gode investeringsbeslutninger.

Vi representerer og bistår private aksjonærer i det norske verdipapirmarkedet. Vi svarer på spørsmål, gir bistand og ivaretar småaksjonærers interesser overfor selskaper og meglere, samt overfor det offentlige blant annet som høringsorgan for departementer og Finanstilsynet.

Noen initiativ, synspunkter og kommentarer:

En ny flertallsregjering vil vurdere å inkludere unoterte aksjer i aksjesparekonto. Et veldig positivt signal!

(17. januar 2019) Regjeringen har åpenbart en ambisjon om å bruke den nye spareordningen aktivt for å fremme spredt, privat og nasjonalt eierskap - flere interesserte og aktive eiere av kjøtt og blod.

Da aksjesparekontoen ble lansert i september 2017 påpekte vi at den led av to mangler. Den største og etter vår oppfatning vesentligste mangelen var at ordningen kun omfattet gevinster og ikke utbytter. At ordningen var begrenset til å gjelde aksjefond og børsnoterte aksjer var den andre.
Heller utbytter enn unoterte aksjer, var vår holdning den gangen.
I forbindelse med statsbudsjettet for inneværende år snudde regjeringen i spørsmålet om utbytter etter sterkt påtrykk fra Aksjonærforeningen. Så nå som utbytter inngår i ordningen vil vi engasjert støtte at den utvides til å omfatte unoterte aksjer. Vi ser frem til å delta i diskusjonen om hvilke unoterte aksjer som bør inngå, eventuelt utelukkes.
Fra finanskomiteens høring om statsbudsjettet

Aksjonærforeningens innspill til Stortinget vedr forslag til statsbudsjett for 2019:

(15. oktober 2018)

Ad Aksjesparekonto:

- Vi støtter helhjertet forslaget om at utbytter skal inkluderes i ordningen
- Vi krever at summen av alle innskudd gjennom året utgjør skjermingsgrunnlaget og ikke bare det laveste innskuddet.
Ad utbytteskatt:
- Vi krever at skatt på aksjeinntekter (gevinster og utbytter) som ikke kan inntektskiftes unntas oppjustering (oppjusteringsfaktor = 1,0 for slike inntekter).
Dokumentet finner du på vår blogg
Aksjonæren

Seier for Aksjonærforeningen: Regjeringen vil inkludere utbytter i Aksjesparekonto.

(08.10.2018)
Foto: Rune Kongsro
Nok en gang har det vist seg at tålmodighet, hardt arbeid og gode argumenter vinner frem til slutt.
For uten vårt initiativ og innsats hadde helt sikkert ikke denne formuleringen funnet veien til finansminister Siv Jensen (bildet) og Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019:
Ordningen med aksjesparekonto endres slik at utsatt beskatning også omfatter utbytte fra aksjer og fondsandeler.
Vi er også tilfreds med at Regjeringen om enn med små steg fortsetter nedtrappingen av formueskatten idet verdsettelsesrabatten øker fra 20 til 25 prosent.

Men vi er veldig lite tilfreds med at straffeskatten for aksjesparere øker.
Mens avkastningen på kapital som plasseres i bank, rentefond, utleie mm senkes til 22 prosent må vi som kjøper aksjer eller aksjefond for sparepengene våre betale nær 32 prosent på gevinster og utbytter fratrukket et såkalt skjermingsfradrag.

Ta gevinst med Aksjesparekonto!

(7. august 18) All time high - aksjesparere sitter med formidable urealiserte gevinster. Både i børsnoterte aksjer og i aksjefond. Men hvor lenge varer oppgangen? Og hvor dypt og vedvarende blir fallet når det snur?
Det eneste vi vet er at fallet rykker nærmere dag for dag og at det kommer til å ta en masse urealiserte gevinster med seg når det kommer. Ikke nødvendigvis dine. Mye tyder på at du har lite å tape, men mye å vinne på å ta gevinst nå som kursene er høyere enn de har vært noen sinne.
Siden våre politikere gjennom skatteforliket våren 2016 slo fast at Aksjesparekonto endelig skulle bli en realitet har norske aksjonærer gjennomsnittlig hatt en avkastning på sine børsnoterte aksjer på eventyrlige 54 prosent. Bare siden spareordningen ble lansert 1. september i fjor er oppgangen 20 prosent.
-Det er aldri feil å sikre seg en god gevinst mens man har den. La ikke grådigheten ta overhånd, skriver vi i våre gylne regler. Lett å si, vanskeligere å etterleve. Har du aksjene og fondsandelene dine på en Aksjesparekonto blir det lettere. Mye lettere. Da kan du selge når du kjenner deg usikker og la alle pengene bli stående ubeskattet til du kjenner at det er på tide å plassere dem i aksjemarkedet igjen. Slik proffene gjør.
At også småinvestorer skal kunne ta investeringsbeslutninger uten å måtte tenke skatt var en av drivkreftene bak vårt initiativ for å få til Aksjesparekonto.
Bruk de nye mulighetene ordningen gir deg!

Utbytte før unoterte aksjer i aksjesparekonto.

(5. mars 2018) Kapitalmarkedsutvalget la frem sin innstilling forleden. Det bør gi mye interessant lesestoff for den nye næringsminister Røe Isaksen. At utvalget foreslår å fjerne formueskatten støtter vi varmt. Det det skriver om aksjesparekonto krever imidlertid en viss nyansering som vi kommer til å ta opp med departementet.

Foto: Marte Garmann
Utvalget skriver nemlig at de er positive til at aksjesparekonto (ASK) er innført siden det gjør det enklere og mer fleksibelt for ikke-profesjonelle investorer å investere i børsnoterte aksjer. Det stiller imidlertid samtidig spørsmål ved om ikke ordningen er for smal ettersom aksjer i unoterte selskaper ikke er omfattet. Aksjonærforeningen er enig i at en utvidelse bør utredes. Samtidig bør man imidlertid spørre seg - og det oppfatter jeg ikke at utvalget har gjort - hvor langt man innen rammene av den nye spareordningen eventuelt skal gå i å gjøre det enklere og mer fleksibelt for vanlige sparere å investere i aksjer der investorbeskyttelsen kan være minimal, prisdannelsen tvilsom og mulighetene for å gjøre om investeringen til penger små.
Den svakeste siden ved den ellers utmerkede ordningen er derimot at aksjeavkastning og aksjeavkastning beskattes etter ulike regler. Skatt på gevinster kan utsettes. Det kan ikke skatt på utbytte. Dersom man ønsker å forbedre ASK både som spareordning og som kapitalkilde for næringslivet er det klart mest virkningsfulle å stimulere aksjesparere til å reinvestere så mye som mulig av de 3 - 5 milliarder kronene de mottar i utbytte fra børsnoterte selskaper år om annet i norsk verdiskapning.
Før man utreder hvor langt man bør gå med hensyn til å inkludere unoterte aksjer bør en med andre ord se til at ordningen blir en komplett aksjespareordning som også inkluderer utbytter slik at all avkastning innenfor ordningen beskattes etter samme regler.

Aksjonærforeningen på Stortinget

(24. oktober 2017) Under finanskomiteens høring i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 fremmet Aksjonærforeningen følgende tre krav:

- Utbytter må omfattes av skatteutsettelsen i aksjesparekonto (ASK) innen utløpet av overgangsperioden.
- Samtlige innskudd på ASK-kontoen i løpet av året må inngå i skjermingsgrunnlaget
- Oppjustering av avkastningen på sparekapital plassert i aksjer og aksjefond må fjernes.

Kravene er nærmere underbygget i dette notatet som komiteen mottok og som vil bli fulgt opp i møter med enkeltmedlemmer i komiteen.

Aksjesparekonto er en realitet, og snart blir utbytter inkludert?

Statssekretær Jørgen Næasje,
foto: Rune Kongsro
- Bra, men kan bli bedre, sa styreleder Bernt Bangstad om ordningen da lanseringen av aksjesparekontoen ble markert i MESH's lokaler 1. september. Det er først og fremst at utbytter ikke omfattes av skatteutsettelsen han sikter til.
Da er det interessant og oppløftende at statssekretær i Finansdepartementet Jørgen Næsje (bildet) ved samme anledning sier: - Det er ikke politisk motstand mot å ta inn utbytte, men det gjør det mer komplisert i forhold til EØS-lovgivningen om kildeskatt. Derfor har vi valgt å utelukke utbytte nå. Men vi vil ta opp dette igjen når vi evaluerer ordningen om en stund, lover Næsje.
Det er imidlertid ingen grunn til å vente for vi har allerede vist departementet hvordan utfordringen med EØS-forpliktelsene kan løses. Brevet der løsningen står beskrevet kan du lese her.

Foto: Farstein Rudjord

Bør vedtektsfeste styremedlemmers aksjeeie

Slik vi ser det ikke finnes det ingen gode grunner til at aksjonærene skal velge personer inn i et styre som ikke selv vil være med på eiersiden.


Les
innlegg i Dagens Næringsliv 26. mai som oppfølger til investor Erik Musts innlegg i samme avis 23. mai.

Ut med kildeskatt og inn med utbytter!

Aksjesparekontoen (ASK) er endelig i ferd med å bli en realitet. I løpet av de neste ukene skal Finansdepartementet legge siste hånd på verket når det gjelder forskriftene som skal komplettere den nye paragrafen i skatteloven (§10-21) som omhandler aksjesparekontoen. Dessverre kan ikke departementet rette opp den største mangelen ved den nye ordningen, nemlig at utbytter ikke inngår. Dersom ønsket er en komplett og fullverdig spareordning så må Stortinget på banen å se til at alle inntekter innenfor ASK-ordningen beskattes likt uansett om man de heter gevinster eller utbytte. Og det bør skje jo før jo heller. Og det er kildeskatten som må vike.

Dette har vi blant annet i brevs form tatt opp med både Storting og regjering. Brevet vårt kan du lese her.

Marianne Marthinsen
Marianne Marthinsen (Ap) finanspolitisk
tallperson

Aksjesparekontoen som regjeringen foreslår er bra, men kan og bør bli enda mye bedre. Det bør fikses i løpet av våren.


(5. januar) Aksjonærforeningen forventer at ordningen gjøres komplett ved at (1) utbytter og ikke bare gevinster inkluderes og (2) avkastningen på kontoen beskattes på like linje med avkastningen på alle andre sparekonti, dvs uten den straffeskatt på aksjesparing som ble vedtatt i fjor. Kravet om at ordningen også bør inkludere utbytter stiller til og med Arbeiderpartiets medlemmer i finanskomiteen seg bak! Så dersom / når regjeringen kommer på bedre tanker er det ingen grunn til å frykte motstand derfra.

Vi jobber iherdig for å få til en endring på disse to punktene snarest mulig og oppfordrer alle som er enige til å henge seg på eller ta egne initiativ overfor Stortinget eller Finansdepartementets politiske ledelse.

Les forøvrig vår kommentar om dette påE24

REGJERINGEN FORESLÅR NY AKSJESPAREORDNING!

(6. oktober) Regjeringen forslår å opprette en aksjespareordning langt på vei i tråd med den ordningen vi forslo allerede i 2009 og som vi har ivret for siden. Vi har ikke fått gjennomslag for alt vi ønsket oss, men det finnes fremdeles tid for forbedringer.


Tatt i betraktning at ingen norsk regjering har gjort noe for å få flere til å spare i aksjer siden AMS-ordningen ble innført på 1980-tallet, er vi stolte over endelig å ha fått gjennomslag for dette kravet. Likevel er vi smertelig klar over bakteppet; nemlig at Stortinget tidligere i år vedtok en markant straffeskatt på aksjesparing.

Torsdag 13. oktober deltok foreningen på finanskomiteens høring om statsbudsjettet og fremmet følgende forslag:
  • at Stortinget ber regjeringen legge opp til en aksjesparekonto som inkluderer utbytter, ikke bare gevinster
  • at oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter senkes fra 1,15 til 1,0 for all avkastning som stammer fra sparing i børsnoterte aksjer og aksjefond
Les hele innlegget på AKSJONÆRENKLAS - en klassisk arbeidseier!

(4. mai) Stortinget har i skatteforliket kommet med en klar marsjordre til regjeringen om komme opp med KLAS eller en tilsvarende ordning med samme effekt.

Les vår kommentar til skatteforliket her

Straffeskatt uten begrunnelse

(25. april) Regjeringen vil ha mer langsiktig sparing. Dessuten vil den at folk flest skal spare mer i aksjer. Øke sitt eierskap i norske bedrifter, skrev den i sin politiske plattform. Vel og bra. Ja riktig lovende ble det da finansministeren slo fast at «Vi trenger langt mindre skatt på det vi vil ha mer av». Likevel, til tross for at både logikk og fornuft skulle tilsi at det gikk mot langt mindre skatt på aksjesparing, foreslår regjeringen det stikk motsatte.
Foto: Christopher Olssøn

Dagens Næringsliv skriver at Stortinget vil tette skattehull

Les artikkelen her

(5. april) Egentlig er det jo ikke snakk om å tette skattehull, men om å stoppe skattetull.
Stortinget kan - og jammen ser det ikke ut til at de kommer til å gjøre det - stoppe regjeringens forslag om ekstraskatt på aksjeinntekter.
Gjør Stortinget det - og det vil vi i tilfelle få vite om noen dager - er det en kjempeseier for Aksjonærforeningen som har ledet an i denne kampen fra første dag.
For oss er det selvsagt at inntekter fra aksje- og aksjefondsparing skal beskattes på lik linje med all andre kapitalinntekter - og vi håper og tror at Stortinget vil ta til vettet.
Er du ikke medlem så bli det :-)
Foto: Per Thrana

Meglerhuset TrendTech mister retten til å yte investeringstjenester.

Finanstilsynet setter foten ned etter å ha lyttet gjennom hundrevis av kundesamtaler som viser hvordan kunder overtales til å foreta handler de ikke ellers ville gjort. Alt for å skaffe meglerhuset inntekter.
Dette er dessverre en uting som mange småinvestorer kjenner seg igjen i og TrendTech er ikke den eneste skurken i dette eventyret. Flere meglerhus har gjennom årene satt egne interesser foran kundenes gjennom tilsvarende strategier.
Flott at Finanstilsynet tar affære for det er det eneste som kan sette en stopper for slik grådig adferd og uetisk fremferd. Meglerbransjen er avhengig av kunders - og omverdenens tillit og trenger ikke slike ambassadører.

Om straffeskatt på aksjesparing

(12. november 15) Om ikke regjeringen kan eller vil se at avkastning på sparepenger plassert i aksjer eller aksjefond er kapitalinntekter og ikke arbeidsinntekter, så setter vi vår lit til at et stortingsflertall i den pågående behandlingen av statsbudsjettet, kan få den på rett spor.

Hele artikkelen som i forkortet form stod i Dagens Næringsliv i dag finner du på AKSJONÆREN

Aksjonærforeningen på Stortinget

(26.oktober) På mandag begynner Stortinget sin behandling av statsbudsjettet for 2016. De enkelte komiteene har gjennomført høringer der organisa-sjoner med noe på hjertet har formidlet sitt syn på hva som er bra eller dårlig i regjeringens forslag.

Man kan mene mye om statsbudsjettet, men skal man bli hørt må man gjøre avgrensninger. Overfor finanskomiteen konsentrerte vi oss om å argumentere mot det vi oppfatter som straffeskatt på aksjesparing. Mens skatt på all annen kapitalavkastning skal reduseres til 22 prosent over tre år, foreslås aksjeinntekter øket til 32 prosent. Slik kan vi ikke ha det! Les vårt innlegg for finanskomiteen her.
I møtet med næringskomiteen etterlyste vi en Medeierskapsmelding. Dessuten minnet vi den på at den i vår i sine merknader til Eierskapsmeldingen 2015 ba regjeringen vurdere KLAS (fritaksmetoden også for personlige sparere. Les vårt innlegg for næringskomiteen her.
Skattereformen diskriminerer aksjesparere!
(7. oktober) Regjeringen har gang på gang har forsikret oss om at de ønsker å øke folk flest sin deltakelse på eiersiden i norsk næringsliv.
Det skulle man ikke tro når man leser dagens forslag til nytt skatteopplegg. For heller ikke denne gangen gjør den noe som helst for å levere på denne gode ambisjonen. Tvert om.
Les mer å¨AKSJONÆREN
Usaklig forskjellsbehandling
(10. september) At børsnoterte selskaper skal behandle sine aksjonærer likt er en selvfølge. Både lovverk og børsens egne regler er soleklare på at forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet ut fra selskapets og aksjonærenes felles interesse ikke er tillatt. Höegh LNG Holdings (HLNG) har etter vår mening gått over streken. Les mer på AKSJONÆREN

Vi sier NEI til eierinntektskatt!


Scheel-utvalget foreslår en kraftig skatteøkning for oss som sparer i aksjer og aksjefond. Aksjonærforeningen tar kraftig til motmæle.

Gjennombruddet!

(5. februar) «Stortinget ber regjeringen utrede modeller, deriblant KLAS slik at det blir enklere for folk flest å investere i aksjer og eierskap i norske bedrifter.»
Slik lyder det i næringskomiteens innstilling - uten reservasjoner fra noe parti! - til regjeringens eierskapsmelding. Nettopp hva vi i utallige brev, møter og høringer har jobbet for i årevis. Dette åpner store muligheter for en forening som vår. De berørte departementene trenger innspill til egnede tiltak og hvem er bedre skikket til å komme med dem enn vi. Som den konstruktive aktør vi er og ønsker å være, har vi sågar konkrete forslag til tiltak som vil gjøre det enda mer attraktivt for enda flere å spare i aksjer. Og nå vet vi jo at vi blir lyttet til.
Våre politikere oppfordrer oss jo til å spare til pensjonen. Helt greit, men det er ikke like greit at de svinebinder oss til kostbare finansaktører. De burde heller legge til rette for at langt flere gjennom langsiktig, regelmessig og innsiktsfull aksjesparing kan gjøre mye av jobben selv. Stortingets signaler åpner helt nye og spennende muligheter i så måte.

Sparing på sparernes premisser!

(26. januar) Er du blant de mer enn en million av oss som sparer i aksjefond? I så fall har du nok en gang fått årsoppgave fra fondsforvalteren som ikke sier noe om at det koster penger å spare i aksjefond.

Kommer årsoppgaven fra DNB f.eks så oppgir den hvilke fond du eier andeler i, antall andeler, kurs, markedsverdi, skattepliktig rente/utbytte, realisert gevinst/tap og likningsverdi. Men altså ikke et eneste ord om at - og derfor heller ikke hvor mye - de har tatt seg betalt for å gjøre forvalterjobben.

Men sparing i aksjefond er selvfølgelig ikke gratis. Vi fremsatte for et år siden krav om at årsoppgavene skal inneholde informasjon om størrelsen på det forvaltningshonorar kundens konto er blitt belastet med - uttrykt i kroner å øre. Og skal vi tro fondenes egen forening, VFF, og Finanstilsynet er endelig nye regler på gang. I alle fall før neste årsskifte. Og det er på høy tid.
At aksjefondene i tretti år har kunnet holde tilbake så relevant informasjon som dette skyldes ene og alene at ingen organisasjon eller myndighet har stilt seg på fondsparernes side. Til tross for at det finnes mer enn en million av dem. Aksjonærforenings formål er først og fremst å fremme aksjonærers interesser, men når forbrukerinteressene på et så beslektet felt som dette overses, så griper vi inn når ingen andre (Forbrukerrådet?) gjør det.

-Kaktus til Scheel-utvalget.

(8.desember) Om Scheel-utvalget får det som det vil så kan du som småinvestor se frem til en formidabel skatteøkning!


I forbindelse med at selskapsskatten foreslås redusert fra 27 til 20 pst, vil utvalget nemlig øke skatten på det de kaller eierinntekter (aksjegevinster og -utbytter og trolig inntekter fra aksjefond) fra dagens 27 til utrolige 41 pst! Og dette samtidig som at kapitalinntekter (f.eks. bankrenter, rentefond mm) skal beskattes med 20 pst.

En slik diskriminering av aksjesparing er så grotesk at det er nesten umulig å tenke seg at Regjeringen vil gå med på den. Dersom du imidlertid nærer den minste frykt for at Siv Jensen og vennene hennes kan komme til å følge innstillingen, så støtt vårt iherdige arbeid med å bringe dem til sans og samling gjennom å melde deg inn i Aksjonærforeningen! Den øredøvende stillhet som råder rundt dette foreslåtte krafttaket for småinvestorenes bekjempelse, viser med all ønskelig tydelighet at ingen andre organisasjoner eller instanser har personlige aksjonærers langsiktige interesser i tankene.

Forslaget er i seg selv ille, men begrunnelsen er nesten verre. Den er nemlig at man vil forhindre at folk som jobber i selskaper de eier, ikke skal bli fristet til å snyte på skatten gjennom å kalle arbeidsinntekt for utbytte. Slik juks kalles «inntektskiftning» og blir ekstra lønnsom med lavere selskapsskatt. Så grepet ser sikkert OK ut i teorien, men man må jo stille seg spørrende til hvilken virkelighetsoppfatning et utvalg har som klarer å overse at de aller fleste personlige aksjonærer ikke har noen som helst mulighet til å bedrive inntektskifting. Utvalgets medlemmer (med Aleksander Grydeland som et meget hederlig unntak) for tjener hver sin kaktus. Og den er til å sitte på!

- Du trenger verken være ekspert eller betale dyrt for å spare sikkert og lønnsomt i enkeltaksjer!

(3. november 2014) Til tross for massiv og vedvarende uflaks når det gjelder «timing», kan aksjesparing lett knuse banksparing.

Les om Per, Pål og Espen Aksjeladd her eller på bloggen vår AKSJONÆREN ; eksemplet som bør kunne omvende de som fremdeles måtte tro at sparing i enkeltaksjer er for risikabelt for folk flest.


- Vi vil hjelpe politikerne med å tenke nytt!

(1.oktober 2014) Når norske spareres andel av den nasjonale børsverdien er på et rekordlavt nivå både internasjonalt og historisk, så skyldes det hverken mangel på sparepenger eller gode selskaper å investere i. Forklaringen ligger først og fremst i manglende kunnskaper og inngrodde fordommer om aksjer og aksjemarkedet hos det sparende publikum. I denne artikkelen i Dagens Næringsliv etterlyser vi derfor tiltak egnet til å øke kunnskap og redusere fordommer knyttet til aksje¬sparing. Børsnoteringen av Entra åpner en helt unik mulighet i så måte og vi har derfor bedt om et møte med Næringsdepartementet for å lufte våre tanker om hvordan muligheten best mulig kan utnyttes for å nå en av Regjeringens mange ambisjoner, nemlig bredere småsparerdeltakelse på eiersiden i norsk næringsliv.

- Snart slutt på aksjefondenes tåkelegging?

(26. mai 2014) "Gode, men ubekreftede rykter" vil ha det til at myndighetene ser positivt på Aksjonærforeningens initiativ for større åpenhet om aksjefondenes kostnader. Aksjefond kan være glimrende spareprodukter og fondsforvaltere som er stolte av det de leverer trenger vel ikke tåkelegge det faktum at de faktisk tar seg godt betalt? Likevel opplyser aksjefondene ikke noe om hvilket forvaltningshonorar de har belastet kunden. Verken uttrykt i prosent eller som beløp. Men det kan det bli slutt på etter at vi tok tak i saken.
Les om Aksjonærforeningens initiativ på Aksjonæren. Vårt brev til Finanstilsynet finner du dessuten her.

- Nonsjalante valgkomiteer


(7. mai 2014) Midt i årets generalforsamlingsesong er det nedslående å se hvor nonsjalant valgkomiteene behandler det investerende publikum. Til tross for at sunn fornuft og gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse forutsetter at valgkomiteens innstilling skal begrunnes, så skjer det så godt som aldri. Ei heller i år.

Les mer på Aksjonæren


- Vi etterlyser en Medeierskapsmelding

(7. april 2014) Aksjonærforening har i møte med og brev til Næringsdepartementets politiske ledelse etterlyst en melding - en medeierskapsmelding - som skal beskrive hvordan en rekke berørte områder best mulig kan spille sammen for å nå overordnede politiske målsetninger som f.eks det å øke småsparernes eierskap i norske bedrifter og å stimulere ansattes medeierskap.
Les mer på Aksjonæren

.

- Det våres for aksjesparing!

(23. des 2013) Regjeringen er forbilledlig klar i sin politiske plattform. Den vil øke småsparernes eierskap i norske bedrifter. En flott ambisjon ettersom langsiktig og innsiktsfull sparing i enkeltaksjer er en spareadferd som lenge har kjempet i motvind. Også politisk. Men Regjeringen må raskt gå fra ord til handling for her kreves nytenkning på sparernes og næringslivets premisser.
Les mer på bloggen vår - Aksjonæren


- Politisk plattform for regjeringssamarbeidet

(16.okt 2013) Nå har vi det endelig svart på hvitt: Den blåblå regjeringen vil øke småsparernes eierskap i norske bedrifter, blant annet ved å vurdere å innføre KLAS.

Det er tre gledelige meldinger i denne ene setningen som er å finne på side 30 i dokumentet Regjeringen kaller Politisk plattform. (1) Det er oppløftende at regjeringen vil øke småsparernes eierskap i norsk næringsliv. Spørsmålet er bare hvordan. Jo, blant annet (2) gjennom å vurdere personlige sparere skal få samme mulighet som selskaper til slippe skatt på aksjeinntekter som blir reinvestert i aksjemarkedet (KLAS) slik Aksjonærforeningen har foreslått. Men det beste med setningen er vel ordene (3) blant annet. Det kan jo ikke bety annet enn at det vil komme flere tiltak. Vi er meget spente på hvilke!Og har ikke Regjeringen noen tiltak klare så bidrar vi gjerne i jakten på å skape dem.


- La fondsparere få hele sannheten!

(30. mars 2012) La oss få hele sannheten, ikke bare 1,8 prosent. Aksjefondsparing kan gi god avkastning, men det er ofte dyrt. I alle fall om man sparer i aksjefond som er aktivt forvaltet og det gjør jo de fleste - fremdeles. Hvor dyrt det er - uttrykt i kroner og øre - er imidlertid noe de fleste forvaltningsselskaper, blant andre DNBs, av en eller annen grunn ikke vil ut med.

Les innlegget i sin helhet på Aksjonærforeningens blogg Aksjonæren.no.

- De rødgrønne går ikke for KLAS

(1. april 2011) Finansdepartementet har valgt å ikke arbeide videre med Aksjonærforeningens forslag om en særlig aksjespareordning (KLAS) Det fremkom under finansministerens redegjørelse vedr evalueringen av skattereformen 2006.

- Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi er skuffet, kommenterer Bernt Bangstad, styremedlem i Aksjonærforeningen som allerede i 2008 foreslo for Finansdepartementet at også småsparernes aksjeinntekter skal være skattefrie så lenge pengene reinvesteres i aksjer eller fond.
- Dagens skattesystem nøytraliserer forbrukermakt og forskjellsbehandler sparere. Vi hadde ikke forventet at det skulle overleve en rødgrønn evaluering av skattereformen. Vi er skuffet over at departementet ikke har ønsket å vurdere forslagets mange positive effekter, men velger å legge opp til at skattesystemet fortsatt skal favorisere de som fra før har mest å rutte med og fortsatt sy puter under armene på finansnæringen.


Aksjer for alle !

Et aksjemarked fungerer best når alle slags investorgrupper deltar med sine ofte veldig ulike forutsetninger, forventninger og strategier.

Langsiktige og kortsiktige, norske og utenlandske, private og statlige, små og store.

Alle velger sin egen investerings-strategi, men tilhører du vår målgruppe så anbefaler vi den spareadferden som beskrives i våre 7 gylne regler :

LES BLOGGEN VÅR
Nyttige lenker:

Klikk her for å melde deg inn

NB:
Kontingent beregnes pr kalenderår.

Innmeldinger etter 1. oktober faktureres først nestkommende år.


Årskontingent:
Ordinært medlemskap: kr 410
Studentmedlemskap: kr 200
Bedriftsmedlem: kr 2.500
Bedrift (ASA): kr 9.900

Bedriftsstøtte (engangs): 4.800